top of page

Svar på vanliga frågor om Krisberedskap

Updated: Aug 22, 2022

Här går vi igenom svar på vanliga frågor och svar kring Krisberedskap. Se även våra tips och råd om hur man som företag kan kommer igång med sitt Krisberedskapsarbete.


Att komma igång med krisberedskapsarbetet kan kännas jobbigt och osäkert i vilken ände man bör börja. Därför har vi listat upp följande punkter - för att ni arbetsgivare som enkelt kan komma igång med ert krisberedskapsarbete.
1. Vad är en kris?

Med en kris menas en händelse där en stor skala människor, och stora delar av vårt samhälle (inkl. privata sektorn) drabbas. Det innebär ofta hot mot vitala samhällsfunktioner och värden såsom mat-, vatten- och elförsörjning, eller vår hälsa och frihet.2. Vad ingår i krisberedskap?

Man har valt att dela upp Sveriges krishanteringssystem i tre övergripande principer: (1) Ansvarsprincipen som innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har också ansvaret under kris- och krigssituationer. (2) Likhetsprincipen innebär att en verksamhets lokalisering och organisation, i största möjliga utsträckning, ska vara densamma under kris som fredstider. (3) Närhetsprincipen innebär att kriser skall hanteras när de inträffar och av de som är närmst berörda.


3. Vad innebär samhällets krisberedskap?

Samhällets krisberedskap också kallat svensk krisberedskap syftar på samhällets ansvar att agera för invånarnas liv och deras hälsa vid kristider. Detta görs genom att upprätthålla funktionella vitala samhällsfunktioner såsom infrastruktur, mat & vattentillförsel, el och kommunikationsnät. Samt att säkerställa grundvärden såsom mänskliga rättigheter, demokrati och rättssäkerhet.


4. Hur arbetar man som företagare med krisberedskap?

Att komma igång med krisberedskapsarbetet kan kännas jobbigt och osäkert i vilken ände man bör börja. Därför har vi listat upp följande punkter - för att ni arbetsgivare som enkelt kan komma igång med ert krisberedskapsarbete.


a. Arbetsordningar och rutiner

Ett enkelt sätt att komma igång med sitt krisberedskapsarbete är att se över företagets rutiner och arbetsordningar. Fråga er själva om det finns tydliga arbetsordningar och rutiner för att hantera krisstunder. Till exempel, framgår det vem i företaget som har mandat att fatta beslut i olika situationer? Finns det kritiska områden i verksamheten där extra fokus och tydliga arbetsordningar bör läggas? Vilken kompetens behövs av dom/ den som skall fatta besluten?


Glöm inte att dokumentera det ni kommit fram till samt att göra dokumentationen tillgänglig för er personal.


b. Övning ger färdighet, färdighet ger resultat

Efter ni har kartlagt kritiska funktioner i er verksamhet, därmed era arbetsordningar och rutiner så är det dags att övningar. Måla era tänkbara krissituationer, sedan försök översätta dom till realistiska övningar där er personal får agera utifrån de rutiner och ansvarsområden ni har bestämt. En jämförelse kan vara den ”klassiska” brandövningen som realiserar agerandet vid en brand. Det är inte bara viktigt och lärande, utan rätt så roligt att göra övningar där man simulerar verkliga situationer.


c. Kompetensförsörjning

Lista de kompetenser era anställda behöver för att kunna fatta de beslut som behövs tas i krissituationer. En bra början är att ställa er själva följande frågor:

· Har vi möjlighet att arbetsleda vår personal?

· Vilka yrkesgrupper/ roller kan identifieras inom vår organisation som kan komma att behöva ta viktiga beslut i en krissituation/ samhällskris?

· Hur kan vi försörja dessa yrkesgrupper med behövlig kompetens?

· Finns det möjlighet till samarbeten med andra aktörer i branschen med in- och utlåning av särskild kompetens?


d. Planera personalens arbetstider och semester med omtanke och strategi

Se till att viktiga funktioner inom organisationen är bemannade under hela arbetsdagar och hela semesterperioden. Är ni ett mindre bolag så kan ansvarsfördelningen skifta tillfälligt mellan anställda. Om så, var tydlig med sommarpersonalen om deras tillfälliga ansvar.


e. Riskbedömning av arbetsmiljö

Ni som arbetsgivare bör göra en riskbedömning av tänkbara arbetsmiljörisker som kan uppstå i olika samhällskriser.


24 views0 comments

Comments


bottom of page