top of page

KRISBEREDSKAP

En aktiv krishanteringsplan ger mallar, rutiner och förutsättningarna för att skapa ett systematiskt arbetsmiljöarbete i företagets krisberedskap. Kursinnehållet skräddarsys efter era behov, krisområden, ansvar och ger en genomgående analys av organisationens sårbarhet och dess förbättringsåtgärder. 

 

Tack vare en interaktiv utbildningsmiljö skapas god tid för diskussioner, reflektioner och frågeställningar.

KURSINNEHÅLL

 • Information om vanliga typer av kriser

 • Vem kan vi kontakta för att få hjälp på bästa sätt?

 • Kan vi ha avtal med externa partners för att lösa krisen?

 • Utse krisledningsgrupp med experthjälp

 • Genomgång krisplan

 • Roller och ansvar

 • Agerande vid kris/terror/hot/ våld

 • Hur sårbar är organisationen?

KURSFAKTA

 • Upp till 20 st deltagare per instruktör för god kvalitet

 • Tidsåtgång: ca 5 timmar

 • Plats: Vi kommer ut till er arbetsplats eller boka in er i en lämplig utbildningslokal nära er. Utbildningen kan vi erbjuda i hela landet.

Intresseanmälan

Tack! Vi återkommer till dig inom kort!

VISSTE DU ATT?

Med en kris menas en händelse där en stor skala människor, och stora delar av vårt samhälle (inkl. privata sektorn) drabbas. Det innebär ofta hot mot vitala samhällsfunktioner och värden såsom mat-, vatten- och elförsörjning, eller vår hälsa och frihet. Man har valt att dela upp Sveriges krishanteringssystem i tre övergripande principer: (1) Ansvarsprincipen som innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har också ansvaret under kris- och krigssituationer. (2) Likhetsprincipen innebär att en verksamhets lokalisering och organisation, i största möjliga utsträckning, ska vara densamma under kris som fredstider. (3) Närhetsprincipen innebär att kriser skall hanteras när de inträffar och av de som är närmst berörda.

Hur bör ert företag tänka kring krishantering? Matnyttig information finns på MSB informationsblad om krishantering för företag.
Hör gärna av dig till oss med dina frågor och funderingar!

bottom of page