top of page

Hot & våld - grundkurs

Genom utbildningen Hot och våld Grundkurs får du ett helhetsgrepp om hotfulla och våldsamma situationer som kan uppstå. Du får lära dig om förebyggande arbete och mental förberedelse inför våldssituationer, agerande och bemötande under pågående situationer samt råd kring stressreaktioner, stöd och bearbetning efteråt.

 

Utbildningen ger råd kring säkerhet och risktänkande vid besök på arbetsplatsen och vid hembesök och riktar sig i första hand till vård och omsorgspersonal, men passar även andra som i sitt arbete kan riskera att utsättas för hotelser och våld. Utbildningen avslutas med en kort session enkla självskyddsmetoder som kan utföras i kurssalen.

KURSINNEHÅLL

 • Vad är hot och våld?

 • Definitioner enligt Brottsbalken

 • Vem kan vi kontakta för att få hjälp på bästa sätt?

 • Mörkertal i anmälningar 

 • Att förebygga hot och våld 

 • Mental förberedelse och kunskap

 • Roller och ansvar

 • Bemötande av hotfulla och våldsamma personer 

 • Stressreaktioner och krishantering 

 • Riskanalys

 • Aspekter som kan medföra förhöjda risker för att bli utsatt

 • Nödvärn

 • Besökare på arbetsplatsen

 • Att göra hembesök

KURSFAKTA

 • Upp till 20 st deltagare per instruktör för god kvalitet

 • Tidsåtgång: ca 5 timmar

 • Plats: Vi kommer ut till er arbetsplats eller boka in er i en lämplig utbildningslokal nära er. Utbildningen kan vi erbjuda i hela landet.

Intresseanmälan

Tack! Vi återkommer till dig inom kort!

VISSTE DU ATT?

Med en kris menas en händelse där en stor skala människor, och stora delar av vårt samhälle (inkl. privata sektorn) drabbas. Det innebär ofta hot mot vitala samhällsfunktioner och värden såsom mat-, vatten- och elförsörjning, eller vår hälsa och frihet. Man har valt att dela upp Sveriges krishanteringssystem i tre övergripande principer: (1) Ansvarsprincipen som innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har också ansvaret under kris- och krigssituationer. (2) Likhetsprincipen innebär att en verksamhets lokalisering och organisation, i största möjliga utsträckning, ska vara densamma under kris som fredstider. (3) Närhetsprincipen innebär att kriser skall hanteras när de inträffar och av de som är närmst berörda.

Hur bör ert företag tänka kring krishantering? Matnyttig information finns på MSB informationsblad om krishantering för företag.
Hör gärna av dig till oss med dina frågor och funderingar!

bottom of page