top of page

Vilken brandrisk står ni inför? Olika bränder – olika släckare..

I tidigare artikel ”Har ni rätt brandsläckare i lokalen” så gick vi igenom olika typer av brandsläckare - ämnade för olika typer av bränder. I denna artikel så går vi in på de olika typer av bränder som finns (s.k. Brandklass). Bränder klassificeras alltså utifrån vilket ämne det är som brinner, och benämns enligt brandklasserna A, B, C, D, F.

Innan vi går in på de olika brandklasserna så vill vi kort förklara vilka faktorer som finns för att en brand skall kunna uppstå:


1. Antändningsbart material

2. Syre

3. Tillräckligt hög temperatur (också kallat antändningstemperatur)


För att släcka en brand så måste man ta bort minst en utav de tre ovan nämnda faktorerna från branden. Som ett exempel, när man använder en brandfilt eller en skumsläckare så kväver man branden (punkt 2), det vill säga man tar bort syre ur ekvationen, vilket bekämpar branden. Ett annat exempel är nedkylning (punkt 2), genom användning av vattensläckare så sjunker temperaturen till en nivå där en branden helt enkelt inte kan fortgå.


Låt oss nu återgå till brandklasserna delas in utifrån punkt 1 – vilket material är antändningsbart därmed orsakat branden.


Brandklass A Ämne: Fasta ämnen som inte smälter vid brand. Exempelvis textiler, papper, trä. Utseende: En A klassad brand ger både glöd och lågor. Släckare: Pulversläckare, Skumsläckare & Vattensläckare.


Brandklass B Ämne: I denna klass hamnar vätskor och smältande material. Exempel på detta är lösningsmedel, smältande plast, vax och oljor. Utseende: En B klassad brand ger enbart lågor. Släckare: Pulversläckare & Skumsläckare.


Brandklass C

Ämne: Inom denna brandklass finner man gaser, såsom propan, butan, väte, naturgas, metan acetylen.

Utseende: Denna brand kännetecknas av enbart lågor (alltså ej någon glöd). Släckare: Pulversläckare.


Brandklass D Ämne: Utgörs av metaller såsom natrium, magnesium, aluminium Utseende: Branden ger enbart ifrån sig ett glöd och inga lågor. Släckare: Metallbrandpulversläckare, sand och cement fungerar även som släckningsämnen.


Brandklass F Ämne: Bränder orsakade av ätbara oljor (matolja) och fetter (matfett) eller friteranordningar. Utseende: En brand enligt klass F ger enbart ifrån sig lågor. Släckare: Fettbrandsläckare.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page